Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji 
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy dla firmy SNEBO.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 81 703.20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 81 703.20 PLN

Beneficjent: SNEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ